<< $this->title
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin “Çift Anadal Programı” kapsamında ikinci lisans/önlisans diploması alabilmesi veya “Yan Dal Programı” kapsamında başka bir programdan belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmeleri için gerekli şartlar ile uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesinde uygulanacak Çift Anadal ve Yan Dal programlarının açılması ve programların yürütülmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “KTO Karatay Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Yönergede geçen;
a) Çift Anadal Programı (ÇAP): Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin bu yönergenin Madde 6’da belirtilen şartlarını sağlaması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunun ikinci bir programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını,
b) Yandal Programı (YAN): Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
c) Not Çizelgesi (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin kodu, adı, AKTS kredisi ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının yazıldığı belgeyi,
d) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, ÇAP veya YAN programlarına başvuru yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
e) Kontenjan: Diploma programları bazında önceden belirlenip ilan edilen ÇAP ve/veya YAN kapsamında öğrenim görecek öğrenci sayısını,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde “Fakülte Yönetim Kurulu”nu, meslek yüksekokullarında “Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu”nu, yüksekokullarda “Yüksekokul Yönetim Kurulu”nu,
g) Senato: “KTO Karatay Üniversitesi Senatosu”nu,
h) Farklı Puan Türü: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddenin 1.fıkrası e) bendindeki tanımı
 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı Açılması ve Kontenjanların Belirlenmesi
MADDE 5 - (1) KTO Karatay Üniversitesinde yürütülen lisans/önlisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve ilgili fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, bu yönergede belirtilen minimum orandan az olmamak üzere programların ve ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.
(3) Hukuk, Tıp, Sağlık ve Mühendislik programları hariç diğer çift anadal yapılacak programların kontenjanları, ilgili programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Çift Anadal Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
MADDE 6 - (1) Çift anadal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversite’sinin bir lisans ya da önlisans programına kayıtlı olmak gerekir.
(2) Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve önlisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir, ancak önlisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece önlisans programlarına çift anadal için başvurabilirler.
(3) Çift anadal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarihte başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yapılır.
(4) Öğrenci, çift anadal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.(
5) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
(6) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst yüzde 20’lik dilimde bulunan öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler.
(7) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması, 2,75 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst yüzde 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(8) Eğitim dili İngilizce ve/veya %30 İngilizce olan bölümlerde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin (Senatonun eşdeğerliliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerliliği Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL İBT84, Cambridge CAE(B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar, son üç akademik yıl içinde  KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar, son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar) hazırlık sınıfından muaf olması gerekir. 
(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(10) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir. Aynı anda çift anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yaptırılabilir.
(11) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, öğrencinin başvurduğu programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(12) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programlarına başvuran öğrenci tercihini yatay geçiş yönünde kullanırsa çift anadal ve yan dal başvuruları dikkate alınmaz.
(13) Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal Öğretimi İle ilgili Esaslar
MADDE 7 - (1) Çift anadal programlarında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve derslerin alınacağı dönemlerin planlanmasında, öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, bu programı yürüten bölüm başkanı tarafından çift anadal program koordinatörü atanır. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve iş birliği içinde görev yapar.
(2) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi ve programı tamamladığı takdirde ayrı diploma düzenlenir.
(3) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
(4) Çift anadal programına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS kredisi ders almak zorundadır. Öğrencinin kaydını yaptırdığı çift anadal programı ile anadal programının giriş puan türleri (MF 4, TM 1, YGS 2, YGS 5 vb) aynı ise öğrenciye en fazla 120 AKTS kredisi ders verilir. Öğrencinin kaydını yaptırdığı çift anadal programı ile anadal programının giriş puan türleri aynı değilse öğrenciye verilen kredi 150 AKTS’ye kadar arttırılabilir.
(5) Bir önlisans çift anadal programına kaydolan lisans/ön lisans öğrencileri, en az 30, en fazla 60 AKTS kredisi ders almak zorundadır.
(6) Çift anadal programında başarısız olunan ve sonrasında müfredattan kaldırılan ya da açılmayan derslerin yerine gerekirse öğrencinin çift anadal yaptığı programdan belirlenen başka ders/dersler verilebilir.
(7) Çift anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersler, ÇAP not ortalaması hesaplarına dâhil edilir.
(8) Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin anadal ve çift anadal programlarının ders kayıt ve onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
(9) Anadal programındaki ara sınav ile çakışan çift anadal programındaki ara sınavlar için öğrencinin talebi halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Genel ve ek genel sınav hakkı için mazeret verilmez.
(10) Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders kredisi (AKTS), ana dalındaki aldığı ders kredileri (AKTS) dikkate alınarak Çift Anadal Programı koordinatörü tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dönemde anadalı ve çift anadalından alacağı ders kredileri toplamı 60 AKTS’den fazla olamaz.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları
MADDE 8 -­ (1) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.
 (2) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,72 olması gerekir.
(3) İkinci anadal lisans/önlisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 (5) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma ve İlişik Kesme
MADDE 9 - (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(3) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(4) Çift anadal diploma programında izinli olmaksızın iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir. Her ne sebeple olursa olsun çift anadal programından kaydı silinen öğrencinin talep etmesi ve çift anadal program koordinatörünün uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan anadal transkriptine aktarılır.
(5) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift anadal programı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2.50 ‘ye kadar düşebilir Genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2.72’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(6) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. Öğrenci anadalında eğitim görürken çift anadal programında kayıt donduramaz. Öğrenciler ikinci anadal programını kendi istekleri ile bırakabilirler.
(7) Anadal programından mezun iken devam etmekte olduğu çift anadal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle yeteri sayıda ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programını yürüten bölümün önerisi ve çift anadal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile çift anadal programında süreye sayılmadan dönem izni verilebilir. Bu öğrenciler izinli oldukları döneme ait öğrenim ücretini ödemezler.
(8) Öğrencinin Erasmus Değişim Programından faydalanması halinde çap programındaki bursluluk süresine ilgili dönem/yıl eklenir.   
(9) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin ders programındaki çakışma veya bir dönemde alacakları ders sayısının fazla olması nedenleriyle normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda kendilerine bursluluk durumlarının devam etmesi için bir yıl ek süre verilir.
(10) Çift anadal programından yukarıda belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere, çift anadal programında aldıkları ve başardıkları derslerle yandal programının gereklerini yerine getirmiş olmaları halinde ilişiği kesildiği programa ait yandal sertifikası verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Programı
MADDE 10 – (1) Yandal programları ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile düzenlenebilir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

Başvuru ve programa kabul
MADDE 11 – (1) Yandal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversite’sinin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir. 
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekir.
(4) Öğrenci, yandal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(5) Yandal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarihte başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yapılır.
(6) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(7) Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.

Krediler
MADDE 12 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler yandal programı açan bölümler tarafından kararlaştırılır, ilgili yönetim kurullarının ve Senatonun onayına sunulur. Yandal programında öğrenciye 30-60 AKTS arasında ders verilir.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2.29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Mezuniyet
MADDE 13 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Ücret ve Ödemeler
Madde 14 - (1) Çift anadal programına kayıt hakkı elde eden öğrenciler kayıt listelerinin ilanından sonra ilgili yıla yönelik Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

Yürürlük
Madde 15 - (1) Senatonun 14.02.2017 tarihinde kabul edilen bu yönerge 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başında,
(2) Bu Yönergenin 6. maddesinin 5.fıkrası 2019 2020 eğitim – öğretim yılı bahar döneminden itibaren,
(3) Bu Yönergenin 9. maddesinin 5.fıkrası 2020 2021 eğitim – öğretim yılı güz döneminden itibaren,
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 - (1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
2 50 Senato
17/01/2020
Mütevelli Heyet
06/03/2020
Senato
2
Mütevelli Heyet
2
Madde 4-6-9-15
3 69 Senato
16.10.2020
Mütevelli Heyet
04.12.2020
Senato
22
Mütevelli Heyet
7
9. Maddenin Değişmesi