<< $this->title KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE KAVRAMLAR

Amaç
Madde 1-
(l) Bu Yönergenin amacı; ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan adayların, KTO Karatay Üniversitesini tercih etme oranlarını artırmak, daha nitelikli öğrenci gelişini sağlamak, eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, üniversitenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek bursların ortak esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilere sağlanacak burslar ile bursların verilme şekli ve usulleriyle ilgili hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bursiyer; burs alan öğrenciyi,
b) Genel Sekreter: KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ç) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlıkta 1 yıl, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, Tıp Fakültesi lisans programında 6 yıllık süreyi
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite, KTO Karatay Üniversitesini,
f) Üniversite Personeli: KTO Karatay Üniversitesi idari ve akademik personeli ile temizlik ve güvenlik personeli, KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı merkez, iktisadi işletme personeli, KTOESV personeli ve KTOESV iktisadi işletme personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
BURS BAŞVURULARI, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BURS
VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, ÇEŞİTLERİ, TAHSİSİ, KESİLMESİ, BURS KAPSAMlNDA OLMAYAN FAALİYETLER
Burs Başvuruları
Madde 4-
(1) Başvurular, yönergede belirlenen başvuru süreleri içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisi’ne yapılır.
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 5-
(1) Öğrencilerin ve Üniversite personelinin bursluluk durumlarında değişiklik oluşturacak her türlü karar; Rektör başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Mali İşler Direktörü, Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörü, Öğrenci İşleri Direktörü, Burs Ofis Yöneticisi ile bir akademisyenden oluşan "Burs Komisyonunca” değerlendirilir ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunulur.
Burs Verilecek Öğrenci Sayısı
Madde 6-
(1) Burs verilecek öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oran ya da miktardan az olmamak kaydıyla her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir
Burs Çeşitleri
Madde 7-
Üniversitemiz tarafından verilecek burslar şunlardır:
(l) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslar:
a) Giriş Başarı Bursu (GBB)
b) Konya Ticaret Odası Destek Bursu (KTOB)
c) Tercih Bursu (TB)
ç) Kardeş Bursu (KB)
d) Şehit ve Gazi Bursları (ŞGB)
e) Engelli Bursu (EB)
f) Sporcu Bursları (SB)
g) E-Spor Bursu (ESB)
ğ) Üstün Başarı Bursu (ÜBB)
h) Çift Anadal Bursu (ÇAB)
ı) Dikey Geçiş Bursu (DGB)
i) Yatay Geçiş Bursu (YGB)
j) Lisansüstü Program İndirimi (LPİ)
k) Personel Destek Bursu (PDB)
l) Karatay Bursu (KB)
m) Karataylı Ol Bursu (KOB)
n) Deneme Sınavı Bursları (DSB)
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burslar:
a) Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB)
b) Barınma Bursu (BB)
c) Yemek Bursu (YB)
ç) Asistan Öğrenci Bursu (AÖB)
d) Akran Öğrenci Bursu (AB)
e) Yurt dışı Yüksek Lisans Bursu (YYLB)
f) Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Bursu (ABDB)
Giriş Başarı Bursu (GBB)
Madde 8
- (l) ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında ÖSYS kılavuzunda yer alan "burslu” ve " indirimli” kontenjandan yerleştirilen öğrencilere sağlanan burstur. Burslu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
(2) Hazırlık sınıflarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bu süre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(3) KTO Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olup Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden herhangi birini kazanan öğrencilere, kazandıkları ÖSYM indiriminin bir üst indirimi verilir.
(4) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burslar ile birleşebilir.
(5) Üniversitemizde ücretli ya da indirimli programda öğrenim görürken, ikinci kez ÖSYM sınavlarına girerek daha önce öğrenim görmüş olduğu aynı programa burslu ya da daha yüksek indirimli kontenjandan yerleşen öğrenciler, kazandıkları yıl için yeniden kayıt yaptırırlar ve Üniversitemizi tekrar kazandıkları yıl öğrenim ücreti üzerinden ödeme yaparlar.
(6) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. (Pilotaj Bölümü öğrencileri bu kapsam dışında olup, uçuş ve öğrenim ücretini ödeyecektir.)
Ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu ile Yurt dışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanamazlar.
(7) Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir, bu öğrencilerden Üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından da faydalanabilirler.
Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB)
Madde 9
- (1) Üniversitemize YKS ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;
SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 3.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
5001-10.000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
10.001-100.000 arası derece yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine yerleşen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’nun ilgili yıldaki burs tutarı kadar,  
SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,33
DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,
burs verilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
(2) Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
(3) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
(4) Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(5) Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
(6) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
Barınma Bursu (BB)
Madde 10
- (1) Üniversitemize YKS ile tam burslu kontenjandan yerleşen ve EA- SAY puan türlerinde ilk 10.000, SÖZ puan türünde ilk 5.000, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip ve Konya İli merkez ilçeleri dışında ikamet eden öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği yurt veya konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden, Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralaması ile kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır. Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevi veya yurtta devamsızlık yapması, yurt veya konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu tamamen kesilir.
(a) Bu burs ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(b) Ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
(2) Üniversitemize YKS ile ücretli kontenjandan yerleşen ve hiçbir burs veya indirimden yararlanmayan öğrencilere, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağlı konukevi veya yurdunda dört kişilik oda ücreti baz alınarak ilgili konukevi veya yurtta kalınması hâlinde konaklama ücretinden %50 oranında indirim uygulanır. Bu burstan yararlanan öğrenci yurt ve konukevi taahhütnamesi ve sözleşmesinde yer alan kurallara uymadığı takdirde barınma bursu tamamen kesilir.
(a) Öğrenci, Vakfa ait yurt ve konukevinde yer kalmaması ve bu nedenle başka bir yerde konaklaması hâlinde öğrenciye %25 oranında konaklama desteği verilir. Vakfa ait dört kişilik oda fiyatının %25 oranındaki indirimi hesaplandıktan sonra öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücretinden ilgili tutar düşürülerek iade edilir. Bu iadeler akademik takvimde yer alan derslerin başlamasına müteakip 5.haftadan itibaren yapılır.
(b) Başvuru süresi kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Bu süre içerisinde son 1 (bir) yıldır Konya merkez ilçeleri dışında ikamet eden öğrenciler; e-devletten alınan Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini, kira kontratı veya su, doğalgaz elektrik faturası veya başka bir yurtta kaldığına dair kayıt belgesini Üniversiteye ibraz etmelidir. Bu işlem her dönemin/yılın başında tekrarlanır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır.
(c) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
(3) Bu burs öğrencinin üniversitedeki başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
Konya Ticaret Odası Destek Bursu (KTODB)
Madde 11-
(1) Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına ücretli kontenjandan kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu Konya Ticaret Odası tarafından sağlanır.
(2) Üyelerin Konya Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge sunması gerekir. Bu belgeler her akademik yılın başında yenilenir.
(3) Konya Ticaret Odası üyeliğinin, üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması halinde üye bu burstan yararlanamaz.
(4) Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle burstan faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(5) Konya Ticaret Odası Destek Bursu 2022-2023 akademik yılı itibariyle geçerlidir. Önceki yıllarda alınan bu burs ilgili yılın şartları ile uygulanmaya devam eder.
(6) Bu burs, yatay geçişle gelen öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında; uluslararası öğrenciler için ise 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Tercih Bursu (TB)
Madde 12
- (1) Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini YKS ve DGS ile tercih eden öğrencilere her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriter ve oranlarda yapılan indirimdir. Tercih bursu kapsamı içinde ve dışında olan bölümler her yıl üniversitenin internet sayfasında yayınlanır.
(2) Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.
Kardeş Bursu (KB)
Madde 13
- (1) Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.
(2) Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılın başında sona erer.
(3) Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş bursundan ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(4) Kardeş bursu başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.
Şehit ve Gazi Bursu (ŞGB)
Madde 14
- (1) Yasal düzenlemelere göre şehit ve gazi olarak nitelendirilen kişilerin eşleri ve çocukları ile gazilerin kendilerine, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde tam burs sağlanır (Pilotaj bölümü uçuş ücreti bu burs kapsamı dışındadır).
(2) Kayıt olduktan sonra ebeveyninden biri şehit ya da gazi olan öğrenci, kontenjan dâhilinde burstan yararlanabilir. Şehit olma tarihini takip eden akademik yılın başından itibaren geçerli olur.
(3) Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.
(4) Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.
(5) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için şehit gazi bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Engelli Bursu (EB)
Madde 15-
(1) Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak;
Engel oranı 40-50 arası %25,
Engel oranı 51-60 arası %40
Engel oranı 61 ve üzeri ise %50
burs verilir.
(2) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(3) 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında üniversitemize kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
Sporcu Bursu (SB)
Madde 16-
(1) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burstur. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.
(2) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılın başından itibaren burs almaya hak kazanabilir.
(3) Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir.
(4) Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir.
(5) Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs sağlanabilir. Bu burs, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılın başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(6) İlgili yıl YKS kılavuzunda belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara, Üniversitemize yerleşmeleri halinde %100 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.
(7) Öğrencinin sporcu burslarından herhangi birini kazanması için;
a) ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması,
b) Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi,
c)Bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanabilir.
ç) ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burstan yararlandırılır.
(8) Sporcu Bursları;
a) Akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi halinin tespit edilmesi,
b) Burslu öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
c) Burslu öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması,
ç) Burslu öğrencinin bursu, disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenlerle antrenörü tarafından kadro dışı bırakılması durumunda,
d)  Üniversiteler arasında düzenlenen özel ve resmi müsabakalara katılım sağlamaması durumunda sona erer.
(9) E-Spor Bursu:
a) Üniversitemizin düzenlediği Türkiye Geneli e-spor müsabakalarında 1. olan,
b) Türkiye E-Spor Federasyonu’nun belirlediği branşlarda profesyonel e-spor takımı sporcusu olan,
c) TESFED ve TÜSF tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası müsabakalarda 1. olan,
Öğrencilere eğitim süresi boyunca aktif olarak sporculuğa devam ve üniversitemizi temsil etmeleri şartıyla verilir.
ç) Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü haricindeki tüm bölümlere ücretli ya da %50 indirimli kontenjandan yerleşilmesi hâlinde ilgili branş sporcuları için Mütevelli Heyeti Kararı ile %100’e kadar burs imkânı sağlanır.
Yemek Bursu
Madde 17
- İlgili yılda YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerden,
(1) Ek yerleştirmelerde arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan öğrencilere güz dönemi boyunca;
(2) Liseyi okul birincisi olarak bitirenler, BİLSEM Sertifikasına sahip olanlar ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca kesintisiz yemek bursu alır.
(3) Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak duyuruları takip etmek gereklidir.
(4) Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.
Üstün Başarı Bursu (ÜBB)
Madde 18-
(1) Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
a) 0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
b) 51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
c) 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
(2) Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
(3) Aynı not ortalamasına sahip olan öğrencilerin not ortalamalarının küsuratlarına bakılarak değerlendirme yapılır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde sınıf geçme notları dikkate alınır. Diğer bölüm öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde ise genel not ortalaması dikkate alınır.
(4) Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
(5) Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.
(6) Belirlenen oranlar 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir.
Çift Anadal Bursu (ÇAB)
Madde 19-
(1) Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
(2) Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadaldaki bursluluk süresi kadardır. Anadaldaki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.
(3) 2016-2017 Akademik yılı bahar döneminden önce kayıtlı öğrenciler için ÇAP Program ücretleri, anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücretinin yarısı üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır.
(4) Pilotaj bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde çift anadal yapma hakkı elde etmeleri halinde, çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez.
Dikey Geçiş Bursu (DGB)
Madde 20
- Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup, Üniversitemiz lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrencilere %50 oranında indirim sağlanır.
2022-2023 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Yatay Geçiş Bursu (YGB)
Madde 21
- 1) Yatay geçiş yapan öğrencinin genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.
(2) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100 burs; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.
(3) Hazırlık programı zorunlu olan bölümlerde hazırlık programından başarı şartı aranır, isteğe bağlı hazırlık programı olan bölümlerde ise başarı şartı aranmaz. İlgili akademik yılın bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.
 (4) Öğrenimine akademik izinli olunan süre dışında ara vermek ya da hiç öğrenim görmemiş olmak bu bursu almaya engeldir. Akademik izinli olan öğrencinin not ortalaması oluşmamış ise burs alamaz.
(5) Yatay geçiş başvurusu esnasında başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisi’ne müracaat edilir. Burs Ofisi, başvuru taleplerini ve ilgili belgeleri Burs Komisyonuna sunar. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Uluslararası Öğrenci Bursu (UÖB)
Madde 22-
(1) Uluslararası öğrenciler için her yıl Mütevelli Heyetin belirlediği oranlarda burslu kontenjanlar ayrılabilir. Başvuran adaylara bursluluk sınavı uygulanır.
(2) Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler puanlarına göre sıralanarak kontenjanlar dâhilinde %100 burs veya %50 indirim almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, 100 puan üzerinden 45 ile 54,99 arası puan alan öğrenciler; Üniversite ile temsilcilik ve danışmanlık sözleşmesi imzalayan kurum/kuruluşların yönlendirdiği aday öğrenciler; Üniversite ile protokol imzalayan kurumlar tarafından yönlendirilen öğrenciler %25’e kadar indirime hak kazanırlar. Burs veya indirim hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin veya bu hakkı kullanmayacağını beyan eden öğrencilerin hakları sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.
3) 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının veya genel not ortalamasının art arda 2.00’ nin altına düşmesi halinde bursları kesilir. Bir sonraki dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır.
(4) KTO-KARDİL’de öğrenim görmekte olan ve Üniversitemizde bir bölüme burslu ya da indirimli kayıtlı bulunan uluslararası öğrencilerin bursluluk süreleri 6 kur ile sınırlıdır.
Asistan Öğrenci Bursları (AÖB)
Madde 23
- (1) Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde uygulanır. Web sitesi üzerinden yapılan ilana başvuran öğrenciler, kontenjan dahilinde, farklı akademik ve idari birimlerde yapılacak olan mülakatla seçilerek, Rektörlük makamının onayı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır. Burs miktarı her yıl Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.
(2) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası alması durumunda, bu burs kesilir.
Akran Öğrenci Bursu (AÖB)
Madde 24-
(1) Kitle derslerinde başarıyı artırmak amacıyla ders dışı saatlerde bire bir ve grup eğitimi yoluyla öğrenciden öğrenciye sağlanan destektir.
(2) Akran desteği verecek olan öğrenci akran desteği verilecek dersin hocası tarafından ilgili dersten en az B+ not alan ve genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler arasından seçilir. Akran desteği alacak öğrenci, herhangi bir ücret ödemez.
(3) Akran öğrenci desteği veren öğrenci, asistan öğrenci kapsamında Mütevelli Heyet onayı ile belirlenen tutar kadar ödeme alır.
(4) Her bir akran öğrencinin bir aylık çalışma süresi toplamı 60 saati; bir haftalık çalışma süresi toplamı 15 saati geçemez.
Mezun Bursu (MB)
Madde 25-
(1) Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %50, bölümünden birinci olarak mezun olanlara %100 mezun bursu sağlanır. Bu oran ve sıralamalar 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıtlanacak öğrenciler için geçerlidir.
2) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencileri ise mezuniyet derecelerine bakılmaksızın %50 oranında mezun bursundan faydalandırılır.
(3) Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun bursu sağlanır.
(4) Mezun Bursları bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılır.
Lisansüstü Program İndirimi
Madde 26
- (1) Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde %75 oranında indirim sağlanır.
(2) KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %70 oranında indirim sağlanır.
(3) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde % 30 oranında indirim sağlanır.
(4) Üniversitemizin tam zamanlı araştırma ve öğretim görevlilerine lisansüstü programlarda Rektörlük makamının onayı ile %100 oranında indirim sağlanır. Üniversitemiz araştırma görevlilerinin diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi iken, Üniversitemizin herhangi bir enstitü programından ders alması halinde kendilerinden ücret alınmaz.
(5) Uluslararası öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmaları halinde bu bursa başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvurular Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.
(6) 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs ve indirimleri tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak 1 dönem; doktora programlarında ise ilave olarak 2 dönem daha devam eder. 2020-2021 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için burs ve indirimler azami öğrenim süresi boyunca geçerlidir.
(7) Başvuru kayıt esnasında yapılır. Süresinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için lisansüstü bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu (YYLB)
Madde 27-
(1) Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurt dışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.
(2) Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
(3) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
(4) 2016-2017 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(5) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Bursu (ABDB)
Madde 28
- (1) Akademisyenlerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Sosyal ve Beşerî Bilimler vb. alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılması ve bilim üretimine katkı sağlanması amacıyla, yurt dışındaki üniversite ve/veya araştırma kuruluşlarında araştırma yapma, laboratuvarlarda çalışma, ürün geliştirme vb. her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek sağlamayı hedefler.
(2) Ar-Ge çalışma alanları Rektörün görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(3) Başvuru koşulları; akademisyenlerin Üniversitemiz bünyesinde en az 4 yıl hizmet vermiş olması, doktora yapıyor olması veya doktorasını tamamlamış olması, akademik izinli olacağı dönemde kendi bölümünde eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak olması, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum/kuruluşları, Ar-Ge Merkezleri vb. kuruluşlar tarafından kabul olması, kabul süresinin en az 3 ay, en çok 12 ay olması, akademik iznin başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında son 3 yıl içinde akademik izinle 12 aydan fazla bulunmamış olması, TÜBİTAK ve Rektörlük Makamı’ nın önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı’ nın onayladığı diğer burs programlarına başvuru yapmış ve kabul edilmiş olmasıdır.
(4) Bir defaya mahsus olarak yararlanılabilir.
(5) Akademik personele, akademik izinli olduğu süre boyunca sözleşmesinde belirtilen aylık maaşının %80’i ödenir.
(6) Akademik personel, izinden döndükten sonra, günlük çalışma süresini aşmadan, izinli olduğu sürenin iki misli göreve devam etmek zorundadır.
(7) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen akademik personel akademik izinli olduğu sürede Üniversiteden almış olduğu ücretin üç katı bir ücreti geri ödemekle yükümlüdür.
(8) Dört (4) yıl hizmet vermiş olması şartını sağlamayan Dr. Öğr. Üyesi kadrosundaki akademik personel, bir defaya mahsus olmak üzere TÜBİTAK’ın ilgili burs programına başvuru yapmış ve kabul edilmiş olması şartıyla akademik izinli olduğu süre boyunca sözleşmesinde belirtilen aylık maaşının %30 u ödenir. Kabul süresinin en az 3 ay, en çok 12 ay olması beklenir. Bu durumda akademik personel, izinden döndükten sonra, günlük çalışma süresini aşmadan, izinli olduğu sürenin iki misli göreve devam etmek zorundadır.
Personel Destek Bursu (PDB)
Madde 29
- (1) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personeli, güvenlik, temizlik personeli, Üniversitemizin iktisadi işletmelerinin tam zamanlı personeli, KTO ve iştiraklerinin tam zamanlı personeli, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfının tam zamanlı personeli ile bunların birinci derece yakınlarının ve eşlerinin herhangi bir ön lisans veya lisans programına kaydolmaları halinde %25 oranında destek bursu sağlanır. (2) Başvuru süresi, üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için personel destek bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Karatay Bursu (KB)
Madde 30-
Üniversitemize uluslararası öğrenci temininde kurum ve kuruluşlarla imzalanacak protokoller kapsamında verilen burstur.
(1) %25 Oranında uygulanır.
(2) 2021-2022 Akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
(3) Bu burs, 21.maddenin 3.fıkrası kapsamında öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.
Karataylı Ol Bursu (KOB)
Madde 31-
(1) Bu burs, Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu liselerinin KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalaması durumunda mezunlarının YKS ile üniversitemize yerleşmesi halinde yararlanabileceği bir burs türüdür.
(2) İndirim Oranı; eğitim ücretinde %10’dur
(3) Ücretli ve %50 indirimli kontenjanı olan bölümlerde geçerlidir.
(4) Tıp Fakültesi, Pilotaj haricindeki tüm bölümlerde uygulanır.
(5) Bu bursa başvuru, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapılamaz. Eğitimcilere özel hazırlanmış web sitesi üzerinde belirtilen adresten üniversite tercih dönemi öncesinde eğitimcilerin tanımlayacağı öğrencilere uygulanır.
(6) Üniversite adaylarının bu burstan faydalanabilmesi için ilk 10 tercihinden herhangi birinde KTO Karatay Üniversitesi bölüm ve programlarına yer vermesi gerekmektedir.
(7) Bu burs, 2022-2023 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Deneme Sınavı Bursları
(1) Konya Geneli Deneme Sınavı Bursu (KGDSB)
Madde 32-
(1) Deneme Sınavında ilk %30’luk dilime girip tüm bölümlerin (Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü hariç) ücretli kontenjanlarına yerleşen öğrencilere diğer burslarla birleştirilebilir şekilde %10 indirim verilir.
Sınavda 1. olan %100 burslu olarak öğrenim görür; Üniversitemizi tam burslu kazanırsa 10.000 TL'lik bir defaya mahsus sınav başarı ödülü alır.
Sınavda 2. olana üniversiteyi ücretli kazanırsa %50 burs, %50 burslu kazanırsa %100 burs, tam burslu kazanırsa 7.500 TL'lik bir defaya mahsus sınav başarı ödülü alır.
Sınavda 3. Olana üniversiteyi ücretli kazanırsa %25 burs, %50 burslu kazanırsa %75 burs, tam burslu kazanırsa 5.000 TL'lik bir defaya mahsus sınav başarı ödülü alır.
 (2) Türkiye Geneli Deneme Sınavı Bursu (TGDSB)
Madde 33
- (1) Türkiye Geneli Deneme Sınavında ilk %30’luk dilime girip tüm bölümlerin (Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü hariç) ücretli kontenjanlarına yerleşen öğrencilere Burs Yönergesinde yer aldığı şekilde Karataylı Ol Bursu verilir.
Bursların Tahsisi
Madde 34
- (1) Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs kazanması durumunda iki burs birleşmez, yüksek olan burs geçerli olur. Ancak, öğrencinin öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslar ile öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan bursları birlikte kazanması durumunda bu iki burs türü birleşebilir.
(2) Öğrencinin bursa hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.
Bursların Kesilmesi
Madde 35-
(l) Burslu öğrencilerin kayıt yenilememeleri halinde bursları kesilir. Kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler. Giriş Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu, Asistan Öğrenci Bursu, Akran Öğrenci Bursu ile hariç hazırlık sınıflarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bursluluk süresi uygulaması 2020-2021 akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(2) Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmadığı için izin süresi sona erdiğinde öğrencilerin bursları devam eder.
(3) Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Giriş Başarı Bursu dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder. 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında kayıtlanan Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Uluslararası Öğrenci Bursu kazanan öğrencilerin dönem/yıl ağırlıklı not ortalamalarının 2.00’nin altına düşmesi halinde ilgili yıl için bursları kesilir.
(4) Üniversitemiz tarafından izin verilen, görevlendirilen ve yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin bursları kesilmez.
Burs Kapsamında Olmayan Faaliyetler
Madde 36-
(l) Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs kapsamı dışındadır.
Yürürlük
Madde 37
- (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38-
(1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.