<< $this->title
KARATAY TTO
PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK
MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI
YÖNERGESİ
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
 
MADDE 1 -
Yönergenin amacı; Akademisyenlerin Dış kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.
 
Kapsam
MADDE 2
- (1) Bu program, Akademisyenler tarafından hazırlanacak ve Karatay TTO tarafından desteklenecek dış kaynaklı projelerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik; eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, proje yazma, inceleme, hazırlama ve benzeri çalışmaların desteklenmesini kapsar.
(2) Bu Yönergenin, Karatay TTO tarafından Dış kaynaklı projelerin incelenmesi, hazırlanması, yazılması, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin mentörlük hizmetini içeren usul ve esasları kapsar.
 
Tanımlar
MADDE 3
- (1) Bu Yönerge çerçevesinde kullanılan tanımlar:
 
Danışan: Seçim kriterleri kapsamında dış kaynaklı proje hazırlama ve sunma konusunda kendisini geliştirmek isteyen, gelişme göstermesi gereken temel alanların farkında olan, bu alanlarda/konularda bir Mentörlük ihtiyacı olan ve daha önce bu alanlarda/konulardaki herhangi bir projede yürütücü ve/veya araştırmacı olmayan kişiyi ifade eder.   

Mentör: Danışanın hedefleri doğrultusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmesine ve sonuç almasına olanak sağlayan birikim ve deneyimlerini paylaşarak hem kişisel tatmin hissini güçlendirmesine hem de kendi gelişim süreçlerini gözden geçirmesine olanak tanıyan, öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek, yol gösterici kişiyi ifade eder. Mentörün talep edilen program kapsamında yürütücü olmuş olması şartı aranır.
 
Dış kaynaklı Proje: Ulusal veya uluslararası kurumlarca sağlanan fon desteğinden faydalanmak üzere araştırmacıların bilimsel projelerinin desteklenmesine yönelik ilgili programlara sunulan projelerdir. Bu projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katma değer yaratma potansiyelinin ve başarılarının artırılması ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır. Bu kapsamda TÜBİTAK, AB PROJELERİ, SANTEZ, TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM Sermayesi Desteği, AB, HORİZON2020, MEVKA, Uluslararası Destek Programları ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır.
 
Programın hedefleri
MADDE 4
- (1) Program kapsamında; dış kaynaklı projelerin alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mentörlük mekanizmasının geliştirilmesi ile Karatay Üniversitesi akademisyenleri tarafından başvurulan akademik araştırma projelerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Program Destek Kapsamı

Program Destek türü
MADDE 5
- (1)Danışan tarafından doldurulan  DANIŞAN BAŞVURU FORMU’ nda aşağıda belirtilen destek türlerinden en az birinin seçilmesi ive talebin Karatay TTO tarafından uygun görülmesi ile yürürlüğe girer. (Madde 8’de Mentörlük başvuru kabul şartları ayrıntılı olarak açıklanmıştır).
A. Proje hazırlama hizmeti: Destek programı kapsamında mentör ve danışanın yapacağı görüşme toplantıları sonucunda proje çerçevesinin oluşturulması, yazma planının oluşturulması, her bir bölümün ayrı ayrı içeriğine karar verilmesi, yazılmış içeriğin okunarak destek programı istemlerinin karşılandığının kontrol edilmesi ve proje önerisi tamamlandığında bölümler arasındaki bütünlüğün sağlanması ve ortak yeterlilik kararı ile projenin ilgili destek programının sistemine yüklenmesi işlerini kapsar.
B. Proje inceleme hizmeti: Destek programına sunulmak üzere hazırlanan tüm projenin destek programının sistemine yüklenmesinden önce teknik, mali, idari yönden son incelemesini kapsar.
(2) Mentörlük kapsamında desteklenecek tüm başvurular için Madde 5’de belirtilen ve danışan tarafından seçilen destek türüne istinaden mentör ve danışan ile sözleşme imzalanacaktır.
 
Destek Süresi
MADDE 6 -
(1) Destek süresi üst sınırı ve süre uzatımı imzalanacak her bir sözleşmede ayrı ayrı belirlenecektir. Programın destek süresi, her sözleşmede destek türünün gerçekleştirilmesine ve proje hazırlanacak ilgili destek programlarının şartlarına göre Karatay TTO tarafından belirlenecektir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurma Kriterleri, Seçim ve Eşleştirme

Mentör Başvurusu
MADDE 7
- (1) Duyuruda ayrıca özel koşullar belirtilmediği sürece bu yönergenin Madde 3’de tanımlanan Mentörlerin başvuruları kabul edilir.
(2) Programa mentörlük başvuruları, bu yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde devlet ve vakıf olmak üzere tüm Üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından şahsen yapılır.
 
Mentör Seçimi
MADDE 8
- (1) Mentör seçimi MENTÖR BAŞVURU FORMU ile yapılır ve mentörlük başvurularının Karatay TTO’ ne basılı olarak veya online elektronik olarak (ilanda belirtilen mail adresine imzalı taranmış form e-mail ile) gönderilmesi talep edilebilir.
(2) Karatay TTO kriterlere uygunluk açısından mentörler arasından seçim yapma hakkına sahiptir.
 
Mentör Seçim Kriterleri
MADDE 9
- Mentör havuzunda yer almak isteyen Mentör ;
(1) TÜBİTAK ARDEB’ e ilişkin Ulusal Destek Programlarından en az 1 adet projede araştırmacı ve/veya yürütücü olmak,
(2) AB çağrılı (Horizon2020, COST, İkili işbirliği) proje başvurularından en az 1 projede araştırmacı ve/veya yürütücü olmak, 
(3) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ programında en az 1 adet projede araştırmacı ve/veya yürütücü olmak
(4) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM Sermayesi Desteği Programı ile ilgili çağrıdan en az 1 proje yürütmüş olmak kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır.
 
Danışan Başvurusu
MADDE 10
- (1) Duyuruda ayrıca özel koşullar belirtilmediği sürece bu Yönergenin Madde 3’de tanımlanan Danışanların başvuruları kabul edilir.
(2) Programa danışan başvuruları, Yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından şahsen yapılır.
(3) Programdan faydalanmak isteyen her bir danışana, 1 yılda (Madde 13’de yer alan Destek Programlarından her biri ayrı programdan olmak üzere) en çok 2 Mentörlük Desteği verilebilir.
 
Danışan Seçimi
MADDE 11
- (1) Danışan tarafından EBYS üzerinden DANIŞAN BAŞVURU FORMU ile başvuru yapılır ve danışan başvurularının Karatay TTO’ ne elektronik olarak gönderilmesi talep edilebilir.
(2) Başvuru formu üzerinden Mentör Havuzundan mentörlük için uygun olan adaylar belirlenir.
(3) Aday danışan ile Karatay TTO ön görüşme toplantısı yapar.
(4) Destek kararı ya da ret kararı danışana bildirilir.
(5) Destek kararı verilen danışanlara süreç hakkında bilgi verilir.
 
Danışan Seçim Kriterleri
MADDE 12
- Danışan ;
(1) TÜBİTAK ARDEB’ e ilişkin Ulusal Destek Programları proje başvurularından,
(2) AB çağrılı proje başvurularından (Horizon2020, COST, İkili İşbirliği),
(3) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ programından en az 1 adet projede araştırmacı ve/veya yürütücü olmak
(4) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM Sermayesi Desteği Programı proje başvurularında yürüttüğü proje olmayan veya herhangi bir projede yürütücü, araştırmacı, yüklenici, uygulayıcı ya da paydaş olmama kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır.
 
Danışanın Sorumlulukları
MADDE 13
- (1) Mentörlük sürecinde görüşmelerin gerçekleşmesi danışanın sorumluluğundadır.
(2) Görüşme tarihi, görüşme mekanı ve saati konusunda planlamaları danışan takip eder.
(3) Mekan ya da zamanın mentöre uymaması durumunda alternatif yer ve zaman konusunda düzenlemeleri yapar. Mentörlük Programı Proje Takip Değerlendirme Formu’ nu doldurarak destek sonunda TTO ya teslim etmelidir.
 
Danışan- Mentör Eşleştirmesi:
MADDE 14
- (1) Destek kararı verilen danışana mentör havuzundan mentör eşleştirmesi yapılır.
(2) Danışan tarafından seçilen destek türüne göre Mentör ve Danışan ile sözleşme imzalanır.
(3) Mentör ve danışanın destek programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak belli periyotlarda görüşmeleri hususunda program belirlemeleri istenir.
(4) Karatay TTO mentör ve danışana talepleri doğrultusunda toplantı mekan desteği ayarlanmasında aktif rol oynar.
(5) Proje Hazırlama Hizmeti için proje başvurusu yapılana kadar en az haftada bir görüşme gerçekleştirilmek zorundadır.
(6) Proje İnceleme Hizmeti için destek programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak 1 ya da 2 toplantı yapılması zorunludur. Gerekli hallerde mail yolu ile bilgi alışverişi yapılabilecek olup, Karatay TTO, mentör ve danışan tarafından gönderilen maillerde bilgi verilmesi suretiyle bilgilendirilir.
(7) Her görüşme sonrası mentör ve danışanın birlikte doldurdukları Mentörlük Programı Proje Takip / Değerlendirme Formu ile yapılan görüşmeler izlenir ve destek sonlanmasına müteakip ilgili form/formlar Karatay TTO’ ne teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gizlilik
MADDE 15
- Bu destek programına Danışan tarafından yapılan başvurularda Mentörlere ve Karatay TTO’ ne sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.
 
Fikri Mülkiyet Hakları
MADDE 16
- (1) Bu yönerge kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi Ve Ticarileştirilmesi İle İlgili Usul Ve Esaslar Yönergesi uygulanır.

Program Adının Kullanımı
MADDE 17
- (1) “Karatay TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ”, resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel vb. ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kısaca, “Karatay TTO MENTÖRLÜK PROGRAMI” olarak da anılabilecektir.
(2) Program adının tüm kullanım hakları Karatay TTO’ ya aittir.
 
Yürürlük ve Feragat
MADDE 18
- Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi  Mütevelli Heyet Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmede belirtilmeyen herhangi bir durum sonucu ortaya çıkacak problemler Karatay TTO ve Mentör/Danışman ortak mutabakatı neticesinde çözümlenerek iki tarafın onayı ile yürürlüğe girecektir. Anlaşmazlık halinde Konya Mahkemeleri yetkilidir. Mentöre verilecek ücret miktarı, gerektiğinde Rektörün önerisi üzerine Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yeniden belirlenir.
 
Yürütme
MADDE 19
- Bu Yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.